Dit berichtje stond in de Burgelijke Stand van de stad Roermond op 4 december 1830, dit is 189 jaar geleden gingen Jan Lodewijk (Jean Louis) Stapper trouwen met Maria Elisabeth Hubertina Hoorens . Jan Lodewijk was toen papiermaker met werd later meester papiermaker, ze kregen samen negen kinderen 

Burgerlijke Stand Roermond.
Huwelijken akte no 408; 4 december 1830.


In het jaar achttien honderd dertig, den vierden December, ten half vier uren namiddag, voor ons, jan Joseph Van der Renne, schepen, ambtenaar van den burgerlijken stand der stad Roermond, Provincie Limburg, zijn verschenen Jan Lodewijk (Jean Louis) Stapper 1806-1890, papiermaker, oud vier en twintig jaren geboren te Kaldenkirchen (Pruissen), wonende binnen deze stad, minderjarigen zoon van Henricus Stapper 1780-1832, commissionair, alhier tegenwoordig, en in het huwelijk toestemmende en van Gertrudis Elisabeth van Essen 1785-1835, beide wonende alhier, en Maria Elisabeth Hubertina Hoorens 1813-1886, naaister, oud zeventien jaren, geboren en wonende binnen deze stad, minderjarige dochter van Pierre Mathias Hoorens 1790-1836, dagloner, en van Maria Helene Bodart 1793-????, beide wonende binnen deze stad, alhier tegenwoordig en in het huwelijk toestemmende, welke declaranten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd, en waarvan de publicatien gedaan zijn binnen deze stad, te weten: op zondagen den veertienden en een en twintigsten van den gepasseerden maand november en zulks voor den ingang van de groote deur van het stadhuis alhier, ten twaalf uren ‘s-middags, en geenen tegenspraak tegen dit huwelijk aan ons kenbaar gemaakt zijnde, regt doende op hun verzoek en na voorlezing van alle de stukken, hiervoren aangehaald, wie mede van het zesde kapittel van den titel, rakende het huwelijk van het burgerlijk wetboek, hebben wij aan den bruidegom en aan de bruid gevraagd of zij voornemens zijn elkander te nemen voor man en vrouw, elk van hen, beurtelings, geantwoord hebbende van ja verklaren wij in naam van de wet dat Jan Lodewijk Stapper en Maria Elisabeth Hubertina Hoorens voor den huwelijksband vereenigd zijn; waarvan wij deze tegenwoordigheid van Lambertus Spee, fabrieksopzichter, oud zeven en dertig jaren, Christoffel Haldermans, dagloner, oud vier en dertig jaren, Godefriedus Haldermans, ook dagloner, oud zeven en twintig jaren, en Lambert Joosten, voerman, oud negen en dertig jaren, alle wonende binnen deze stad en vrienden van de contractanten. En hebben de bruidegom en zijnen vader wie ook de vader van de bruid en de vier getuigen hiervoren genoemd deze tegenwoordige akte van huwelijk na voorlezing, met ons geteekend, de bruid en hare moeder hebben ons verklaard schrijvens onervaren te zijn. De bruid heeft naderhand verklaard te kunnen schrijven.