Hierboven op de foto staan Roelof Bosman 1844-1914 en Jentje Koeleman 1847-1936 Roelof en Jentje trouwde 151 jaar geleden op 2 maart 1871 in Elburg,

Roelof is geboren op 8 januari 1844 (maandag) – Elburg en is overleden op 15 oktober 1914 (donderdag) in Elburg, leeftijd bij overlijden was 70 jaar oud, bij leven was zijn beroep voerman en vervoerder. Jentje zijn vrouw is geboren op 4 december 1847 (zaterdag) in Oldebroek en is overleden op 31 december 1936 (donderdag) in Wezep, leeftijd bij overlijden was 89 jaar oud.

Roelof en Jentje onze overgrootouders; woonde vroeger aan de haven in Elburg. Een bekende uitdrukking van de Elburger vissers was: ‘we lagen onder Bosman’. Dat betekent dat de vissersvaartuigen aan de korte zijde van de haven (tussen ’t oever en de havenkade) lagen. Dat was recht tegenover het huis van Roelof en Jentje. Vandaar deze vissersuitdrukking.

In het Gemeente Archief van Elburg wordt een interessant briefje bewaard, geschreven door burgemeester Ketjen van Elburg waarin hij het opneemt voor Roelof Bosman (1844-1914) onze overgrootvader.

Dit verhaal komt uit een uitgave Arent Toe Boecop nummer 65 December 1998

De brief is gedateerd op 25 augustus 1874 en is een reactie op een proces-verbaal wegens het niet op tijd rijden van zijn vrachtwagen van Vaassen nar Elburg.

De inhoud van de brief is als volgt; ‘Onder terugzending van bijgaand request om gratie van Roelof Bosman voerman alhier mij geworden bij ware missive no. 480 heb ik de eer U Edelachtbare ter voldoening aan de voorschriften van het Koninklijk besluit van 21 Oktober 1856 Staatsblad no. 95 te berigten dat aan R.Bosman voor zijne veroordeling op 2 juni door het katongeregt alhier meermalen is gewaarschuwd dat wanneer hij niet beter op zijn tijd met zijn vrachtwagen aankwam er eene vervolging tegen hem zoude worden ingesteld aan welke waarschuwing echter geen gevolg gegeven werd dat beide keeren dat tegen hem proces-verbaal is opgemaakt de grindweg over welke slechte toestand hij zich beklaagt goed droog en hard was en hij zelf ook ter gerechtzitting heeft verklaard van Epe te zijn vertrokken ten 2 uur namiddags in plaats van ten 12 uur zoals zijne concessie hem voorschreef en dat dus zijn beweren dat de slechte toestand aan den grindweg de oorzaak was van zijn te laat aankomen te Elburg geheel bezijden de waarheid is. De requestrant oud 30 jaren is overigens van goed gedrag ten wiens laste ook van vroeger niets bekend is. Ook is hij onvermogend en doet zeer zijn best het dagelijksch brood voor zijne vrouw en 2 kinderen te verdienen en is het niet te ontkennen dat hem uiterst zwaar zoude vallen de hem opgelegde boeten te betalen te meer daar hij voor eenigen tijd een zijner twee paarden heeft verloren welk verlies hij tot nu toe onmachtig was te vergoeden om die reden en de omstandigheden dat hij na zijne veroordeeling immer goed op zijn tijd in Elburg aankwam neem ik de vrijheid in overweging te geven dat hem een gedeelte der boeten wordt kwijtgescholden. De tabel bedoeld bij het tweede lid van artikel 4 van voren aangehaald Koninklijk Besluit Gaat hiernevens

W.g Mr. W.F. Ketjen

(Burgemeester van Elburg in de periode 1871-1875)

Hieronder staat de Huwelijks-acte van Roelof Bosman en Jentje Koeleman, Trouwdatum was 2 maart 1871nu 149 jaar geleden, de huwelijks-acte is ondertekend door een bond gezelschap van getuigen. zoals op pagina twee is